Herlev Gymnasium & HF

Udvikling i fællesskab

×

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensreglerne er udarbejdet på baggrund af Bekendtgørelsen om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser, BEK nr. 1077 af 13/09/2017, med tilhørende vejledning. Studie- og ordensreglerne evalueres årligt af bestyrelsen. De er tilgængelige på skolens hjemmeside, og alle førsteårselever får dem gennemgået i forbindelse med skolestarten. Vi informerer løbende om skolens studie- og ordensregler, og eleverne har pligt til at overholde dem.

FormĂĄl
Det er et fælles ansvar, at alle arbejder for et positivt læringsmiljø, hvor eleverne omgås i en god omgangstone med gensidig respekt, ligeværdighed og tolerance, hvor eleverne giver hinanden plads og arbejdsro til at arbejde seriøst med stoffet, og hvor de fysiske rammer for undervisningen er rene lokaler med et sundt indeklima.
Studie- og ordensreglernes vigtigste formål er at skabe rammerne for et positivt læringsmiljø. Reglerne skal ses i forlængelse af skolens grundlæggende værdier, som er: Faglig fordybelse, udvikling i fællesskab og nærhed.

Ordensregler
Adfærd
Eleverne skal i timerne, frikvartererne samt på ekskursioner og studierejser overholde følgende regler for god opførsel:

 • Følge lærerens anvisninger.
 • UndgĂĄ at støje og larme.
 • Ikke udvise voldelig og truende adfærd.
 • Enhver form for mobning af andre elever, elevgrupper eller lærere er forbudt, inklusiv digital mobning ogsĂĄ uden for skoletiden.
 • Undervisningssproget er dansk (bortset fra fremmedsprogsundervisningen). Det almindelige fælles sprog i samværet pĂĄ skolen er dansk.
 • Skolens værdigrundlag er demokratisk. Man mĂĄ ikke tilskynde til bestemte religiøse eller politiske synspunkter pĂĄ skolen eller kontrollere andre elever socialt eller religiøst.
 • Eleverne mĂĄ ikke spise i undervisningstimerne, medmindre læreren ved særlige lejligheder dispenserer.
 • Til dagligt mĂĄ der hverken medbringes eller indtages alkoholiske drikke pĂĄ skolen og skolens grund. Man mĂĄ ikke møde beruset pĂĄ skolen. Ved fester og cafeer kan der købes øl, vand og vin. Der mĂĄ ikke medbringes drikkevarer af nogen art til fester og cafeer. Brug af euforiserende stoffer pĂĄ skolen og skolens omrĂĄde er forbudt. Man bortvises øjeblikkeligt og udmeldes. Salg pĂĄ skolen af euforiserende stoffer fører til øjeblikkelig politianmeldelse, bortvisning og udmeldelse.
 • Herlev Gymnasium & HF er en røgfri skole. Det er forbudt at ryge pĂĄ hele matriklen. Det gælder for alle, ogsĂĄ uden for almindelig skoletid, ved private arrangementer i weekenden etc. Det totale rygeforbud gælder ogsĂĄ vandpiber og E-cigaretter.
 • Man skal rydde op efter sig selv – efter frokost ryddes op pĂĄ bordene. Hver klasse/hvert hold rydder op efter modulet i klasselokalet. Efter sidste modul fredag sættes stolene op pĂĄ bordene. Klasserne rydder op og fejer efter en oprydningsplan i fællesarealet. Det er et fælles ansvar at holde skolen ren og pæn.
 • Studiecentret er et omrĂĄde, hvor der skal kunne arbejdes med studierelevante opgaver. Der skal være ro. Det er ikke tilladt at spise i studiecentret.

Sanktioner
Skolens reaktion over for elever, der ikke overholder ordensreglerne, vil normalt bestå af en eller flere af følgende sanktioner (ikke nødvendigvis i den nævnte rækkefølge):

 • Pædagogisk irettesættelse.
 • Skriftlig advarsel.
 • Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.
 • Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage pĂĄ et skoleĂĄr.
 • Udelukkelsen registreres som fravær.
 • Bortvisning.

Studieregler
Deltagelse i undervisningen

 • Der er mødepligt til undervisningen, og der føres fravær.
 • Man skal have sine materialer med (bøger, kopier, computer og andet, der anvendes i undervisningen).
 • Man skal deltage aktivt i undervisningen og aflevere skriftlige opgaver til tiden.
 • Særligt for idræt gælder, at man skal møde omklædt i idrætstøj til den praktiske undervisning.
 • Der er mødepligt til alle eksamener, terminsprøver og ĂĄrsprøver. Ved sygdom skal skolen kontaktes senest om morgenen pĂĄ prøvedagen, og der skal efterfølgende afleveres en lægeerklæring pĂĄ kontoret.Man skal selv betale for en lægeerklæring.
 • Hvis man skal fritages helt eller delvist fra idræt, skal man aflevere en lægeerklæring pĂĄ kontoret. Man skal selv betale for en lægeerklæring.

Sanktioner
Skolens reaktion over for elever, der ikke overholder studiereglerne om deltagelse i undervisningen, vil normalt bestå af en eller flere af følgende sanktioner (ikke nødvendigvis i den nævnte rækkefølge):

 • Pædagogisk irettesættelse.
 • Krav om deltagelse i obligatorisk skriveværksted.
 • Skriftlig advarsel.
 • Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.
 • Studieinaktiv. Hvis en elev erklæres studieinaktiv, mistes retten til at modtage SU, indtil eleven kan erklæres studieaktiv igen.
 • Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pĂĄgældende skoleĂĄr. Prøve i det eller de pĂĄgældende fag skal aflægges det følgende ĂĄr, hvis skolens leder træffer beslutning om, at eleven pĂĄ trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin.
 • Selvstuderende.
 • Bortvisning.
 • Hvis almindeligt fravær eller skriftligt fravær er særligt højt i de sidste mĂĄneder af et skoleĂĄr, kan en skriftlig advarsel overføres til det efterfølgende skoleĂĄr.
 • Fraværet kan godskrives, hvis det skyldes borgerligt ombud (indkaldelse som vidne i retssager eller lign.), Forsvarets Dag, eller hvis der er dobbeltplanlagt undervisning.

Digital adfærd

 • Mobiltelefoner er slukkede og ligger i tasken, mens der er undervisning, medmindre læreren giver anden besked.
 • Læreren beslutter, hvornĂĄr computeren skal anvendes i undervisningen.
 • Sociale medier, Facebook, Instagram osv. er ikke tilladt i undervisningen, medmindre det er tænkt ind i en faglig sammenhæng.
 • Underholdning som fx spil, film, video og shopping er ikke tilladt i undervisningen, medmindre det er tænkt ind i en faglig sammenhæng.
 • Respekter dine klassekammeraters undervisningstid – lad være med at tage virtuel kontakt.
 • Det er forbudt at filme, tage billeder og/eller optage lyd i forbindelse med undervisningen, med mindre der er givet tilladelse – vis respekt for andres privatliv, og spørg om lov, inden du deler.
 • Enhver form for mobning af andre elever, elevgrupper eller lærere er forbudt, inklusiv digital mobning ogsĂĄ uden for skoletiden.

Sanktioner
Skolens reaktion over for elever, der ikke overholder studiereglerne om digital adfærd, vil normalt bestå af en eller flere af følgende sanktioner(ikke nødvendigvis i den nævnte rækkefølge):

 • Pædagogisk irettesættelse.
 • Tilbageholdelse af privat genstand, fx en mobiltelefon, en hel skoledag.
 • Skriftlig advarsel.
 • Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.
 • Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage pĂĄ et skoleĂĄr. Udelukkelsen registreres som fravær.
 • Bortvisning.

Snyd
Det er ikke tilladt at snyde. Hvis en lærer konstaterer, at der er tale om snyd i en aflevering, indberettes sagen til klassens pædagogiske leder, der registrerer overtrædelsen i Lectio.

Snyd i forbindelse med skriftlige afleveringer, skriftlig eksamen og skriftlige årsprøver

 • Det er snyd, hvis en elev i forbindelse med en aflevering eller en prøve skaffer sig eller giver en anden elev uretmæssigt hjælp til opgavebesvarelsen.
 • Det er snyd, hvis en elev bruger ikke-tilladte hjælpemidler.
 • Det er snyd, hvis en elev helt eller delvis afskriver fra andre opgavebesvarelser eller afleverer eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil.
 • Det er snyd, hvis en elev afskriver fra kilder uden at angive disse.
 • Det er snyd, hvis en elev lader en anden skrive besvarelsen for sig.

Sanktioner
Skolens reaktion over for elever, der ikke overholder studiereglerne om snyd, vil normalt bestå af en eller flere af følgende sanktioner (ikke nødvendigvis i den nævnte rækkefølge):

 • Den pædagogiske leder tager en samtale med eleven og iværksætter en sanktion, hvis det skønnes passende.
 • Skriftlig advarsel.
 • Tab af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pĂĄgældende skoleĂĄr. Prøve i det eller de pĂĄgældende fag skal aflægges det følgende ĂĄr, hvis skolens leder træffer beslutning om, at eleven pĂĄ trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin.
 • Snyd i forbindelse med eksamen medfører bortvisning eller tildeling af karakteren -3.
 • Bliver der konstateret snyd i forbindelse med større skriftlige opgaver, erklæres besvarelsen ugyldig. Rektor afgør, om eleven skal gĂĄ klassetrinnet om eller kan fĂĄ mulighed for at besvare en ny opgave.
 • Ved alvorlig eller gentagen snyd kan eleven henvises til at aflægge prøve i faget, selv om det ikke er udtrukket til eksamen.
 • Bortvisning.

Oprykning til næste klasse
Ved skoleĂĄrets afslutning vurderer skolen elevens standpunkter og udbytte af undervisningen.

Rektor kan nægte eleven oprykning til næste klasse, hvis elevens uvægtede karaktergennemsnit af officielle eksamener (inkl. AP og NV), interne prøver og standpunktskarakterer ved skoleårets afslutning ligger under 2,0.

En forudsætning, for at man kan oprykkes til næste klassetrin, er normalt, at man har deltaget i alle eksamener og interne prøver, og at man har afleveret de større opgaver og projekter.

Partshøring og klageadgang
Rektors afgørelse om at iværksætte en sanktion over for en elev, der har overtrådt studie-  og ordensreglerne, skal følge forvaltningslovens regler. Det betyder, at den involverede elev eller forældremyndighedsindehaveren skal gives mulighed for, mundtligt eller skriftligt, at ytre sig i sagen, før rektor træffer sin afgørelse.

Afgørelser, der er truffet af rektor efter forudgående partshøring, kan endvidere indklages for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, jf. BEK nr. 1077 af 13/09/2017. Udførlig klageanvisning fås ved henvendelse til skolen.