Herlev Gymnasium & HF

Udvikling i fællesskab

×

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensreglerne er udarbejdet på baggrund af Bekendtgørelsen om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr. 1222 af 04/12/2006 med tilhørende vejledning. Studie- og ordensreglerne evalueres årligt af bestyrelsen. De er tilgængelige på skolens hjemmeside, og udleveres ved skoleårets start til alle førsteårselever, som får dem gennemgået i forbindelse med skolestarten.

FormĂĄl
Studie- og ordensreglernes vigtigste formål er at skabe rammerne for et positivt og rart læringsmiljø, som både er behageligt at være i og inspirerende for studieaktiviteten.

Reglerne skal ses i forlængelse af skolens grundlæggende værdier, som blandt andet er: Udvikling i fællesskab, faglig dybde, bredde og udvikling samt åbenhed, demokrati og ansvarlighed.

Ved et positivt læringsmiljø forstår vi derfor et læringsmiljø, hvor eleverne omgås i en god omgangstone med gensidig respekt, ligeværdighed og tolerance, hvor eleverne giver hinanden plads og arbejdsro til at arbejde seriøst med stoffet og hvor de fysiske rammer for undervisningen er rene og moderne lokaler med et sundt indeklima.

Ordensregler
Adfærd
Eleverne skal i timerne, frikvartererne samt på ekskursioner og studierejser overholde reglerne for almindelig god moral og hensynsfuld opførsel. I forbindelse med deltagelse i studierejser underskriver eleverne et tilmeldingsskema, som præciserer de særlige regler, der gælder i denne forbindelse.

Eleverne må ikke indtage mad og drikkevarer i undervisningstimerne medmindre læreren ved særlige lejligheder dispenserer.

Enhver form for mobning af andre elever, elevgrupper eller lærere er forbudt.

Informationsteknologi
Informationsteknologi indgår som en naturlig del af undervisningen, men det er en klar forudsætning, at teknologien bruges som et middel til at fremme læringen. Privat brug af computere, mobiltelefoner, tablets etc. er ikke tilladt i undervisningstiden. Hvis en lærer skønner, at en elev forstyrrer undervisningen eksempelvis med en mobiltelefon, kan læreren inddrage telefonen, som efterfølgende skal afhentes på kontoret.

Alkohol og euforiserende stoffer
Til dagligt må der hverken medbringes eller drikkes øl, vin eller spiritus på skolen og skolens grund. Eleverne må ikke møde berusede på skolen.

Ved fester og cafeer kan der købes øl, vand og vin. Der må ikke medbringes drikkevarer af nogen art til fester og cafeer.

Brug af euforiserende stoffer på skolen og skolens område er forbudt. Man bortvises øjeblikkeligt og udmeldes. Salg på skolen af euforiserende stoffer fører til øjeblikkelig politianmeldelse, bortvisning og udmeldelse.

Rygning
Herlev Gymnasium er en røgfri skole. Det er forbudt at ryge på hele matriklen. Det gælder for alle også til fester udenfor almindelig skoletid, ved private arrangementer i week-enden etc. Det totale rygeforbud gælder også vandpiber og E-cigaretter.

Oprydning
Enhver skal rydde op efter sig selv – efter frokost ryddes op på bordene.

Klasselokalerne: Hver klasse/hold rydder op efter modulet – bordene ryddes, gulvet fejes og efter sidste modul sættes stolene op på bordene. Fællesarealet: Klasserne rydder op og fejer efter en oprydningsplan.

Biblioteket
Biblioteket er et studieomrĂĄde, hvor der skal kunne arbejdes med studierelevante opgaver. Det er ikke tilladt at spise og indtage drikkevarer pĂĄ biblioteket.

Parkering
Cykler, biler og andre køretøjer skal parkeres i dertil indrettede parkeringsområder.

Studieregler

Deltagelse i undervisningen
Der er mødepligt til undervisningen og krav om studieaktivitet. Det betyder, at en elev skal være til stede, have sine materialer med (Bøger, kopier, computer og andet der anvendes i undervisningen), deltage aktivt i undervisningen og aflevere skriftlige opgaver til tiden. Særligt for idræt gælder, at man skal møde omklædt til den praktiske undervisning med mindre andet aftales. Alt fravær og manglende eller for sent afleverede skriftlige opgaver registreres. Fraværet kan godskrives hvis det skyldes borgerligt ombud (indkaldelse som vidne i retssager eller lign), eller hvis der er dobbeltplanlagt undervisning.

Der er også mødepligt til alle terminsprøver, årsprøver og eksamener. Ved sygdom skal skolen kontaktes senest om morgenen på prøvedagen, og der skal efterfølgende afleveres en lægeerklæring til skolen. Eleven skal selv afholde udgiften til lægeerklæring.

Snyd
Det opfattes som snyd, hvis en elev helt eller delvis afskriver fra andre opgavebesvarelser, afskriver fra kilder uden at angive disse, eller hvis eleven lader en anden skrive besvarelsen for sig. 
Hvis en lærer på baggrund af denne definition konstaterer, at en elev har snydt, indberettes sagen til inspektor med ansvar for fravær. Inspektor tager derefter en samtale med eleven, og iværksætter en sanktion hvis det skønnes passende.

Bliver der konstateret snyd i forbindelse med større skriftlige opgaver, erklæres besvarelsen ugyldig. Rektor afgør, om eleven skal gå det pågældende klassetrin om, eller om eleven kan få mulighed for at besvare en ny opgave.

Snyd i forbindelse med eksamen medfører bortvisning, og eleven kan tidligst gå til eksamen det efterfølgende år.

Som en del af introduktionsforløbet i 1g og 1 hf bliver eleverne orienteret om reglerne for snyd med skriftlige opgavebesvarelser og om konsekvenserne i tilfælde af snyd.

Oprykning til næste klasse
Ved skoleĂĄrets afslutning vurderer skolen elevens standpunkter og udbytte af undervisningen.
Rektor kan nægte eleven oprykning til næste klasse, hvis elevens karaktergennemsnit ved skoleårets afslutning ligger under 2,0, hvis prøvekaraktererne er lave og hvis det på baggrund af den løbende evaluering vurderes, at elevens udbytte af den hidtil gennemførte undervisning ikke har været tilstrækkeligt.

En forudsætning for at man kan oprykkes til næste klassetrin er normalt, at man har deltaget i alle eksaminer og interne prøver og at man har afleveret de større opgaver og projekter.

Sanktioner
Hvis skolens ledelse vurderer at en elev ikke overholder skolens studie- og ordensregler kan følgende sanktioner iværksættes, hvis en pædagogisk tilrettevisning har vist sig ikke at være tilstrækkelig:

Skriftlig advarsel.

Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.

Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær.

Studieinaktiv. Hvis en elev erklæres studieinaktiv mistes retten til at modtage SU indtil eleven kan erklæres studieaktiv igen.

Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis skolens leder træffer beslutning om, at den pågældende på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin.

Bortvisning (udmeldelse)
Skolens reaktion overfor elever der forsømmer, ikke afleverer opgaver rettidigt eller overtræder skolens studie- og ordensregler vil normalt bestå af forskellige skridt i følgende rækkefølge:

Skriftlig advarsel

Studieinaktiv

Bortvisning

Hvis elevens fravær er meget højt eller der er tale grove overtrædelser af studie- og ordensreglerne kan sanktionerne iværksættes i en anden rækkefølge. Eksempelvis kan en elev ved særligt grove overtrædelser af studie og ordensreglerne bortvises fra skolen.
Hvis fravær på moduler og/eller skriftlige opgaver er særligt høje i de sidste måneder af et skoleår, kan en skriftlig advarsel overføres til det efterfølgende skoleår.

Partshøring og klageadgang
Rektors afgørelse om at iværksætte en sanktion overfor en elev, der har overtrådt studie- ordensreglerne skal følge forvaltningslovens regler. Det betyder at den involverede elev eller forældremyndighedsindehaveren skal gives mulighed for at udtale sig i sagen, før rektor træffer sin afgørelse (partshøres).

Afgørelser, der er truffet af rektor efter forudgående partshøring, kan endvidere indklages for undervisningsministeriet jf. BEK nr. 1222 af 04/12/2006 § 14. Klagen indgives senest 2 uger efter den pågældende afgørelse og stiles til rektor, som videresender klagen til Undervisningsministeriet vedlagt sin egen udtalelse i sagen. Før klagen videresendes, har klageren mulighed for med 1 uges frist at kommentere rektors udtalelse, og disse kommentarer medsendes til ministeriet.