Herlev Gymnasium & HF

Nærhed, faglighed, fællesskab

×
HG elev

Kvalitet

Kvalitets- og evalueringsplan
Kvalitetsarbejdet skal sikre kvaliteten i skolens kerneydelse og organisation. Vi ønsker at blive så gode til at drive skole som muligt. Dette sker bl.a. gennem opstilling af kvalitetskrav og evalueringsstrategier og gennem fastlæggelse af nøgleområder i undervisning og organisation, som skal have særlig opmærksomhed i en årrække.

Skolens evalueringsplan.

Skolens handleplan for trivselsmåling 2022.

Karakterer og nøgletal
I fokus for skolens virksomhed er de unges alsidige faglige og kompetencemæssige udvikling. Skolens nøgletal (fuldførelsesprocent, overgang til uddannelse og karakterer) kan findes via:

Uddannelsesstatistik.dk

Fraværsopgørelse 2017-18

I skoleåret 17-18 var skolens gennemsnitlige fremmødefraværsprocent på: 12,1 %

Fremmødefraværstallene er trukket via funktionen ”nøgletal” i Lectio og inkluderer således alle elever herunder elever, som ikke har gennemført det pågældende skoleår. Tallet dækker over en stor forskel på STX og HF: 9,6 % på STX og 17,5 % på HF.

Tallet dækker generelt over store udsving – en hovedpart af eleverne med et lavt fravær og enkelte elever med meget højt fravær.

Skriftligt fravær var 8,1 % i gennemsnit på STX og 17,7 % på HF. Det giver en samlet skriftlig fraværsprocent på 11 %.

Energimærkning
Vi arbejder på at udnytte energien på bedst mulig måde. Vi har mange tiltag i forhold til at gøre vores skole mere energirigtig.

Her er henvisninger til energimærkerapporter for vores bygninger:
Energimærke for idrætshallen

Energimærke for hovedbygningen

Opfølgningsplan 2015-18

Fokus på frafald

Baggrund: Der har været et for stort frafald, og det skal sænkes.

Indsatser: Skolens fastholdelsesstrategi.

Forbedring af skriftlige karakterer

Baggrund: Skolens karakterniveau ved eksamen lever ikke op til niveau i forhold til de skriftlige karakterer. Vi har en god løfteevne i forhold til det mundtlige, men det kniber i forhold til skriftlige karakterer – og det gælder de fleste fag.

Indsatser:

 1. 2014-15 skemapositioner til omlagt skriftligt arbejde i ydermoduler. Opfordring til at bruge dem. 2015-16 ”sk-moduler” (omlagt skriftlighed) lagt i skema for alle klasser. En bevægelse fra slutevaluering mod mere vejledning og støtte i processen. 2017-18 skal ordningen evt. udvides og gøres mindre frivillig.
 2. Progressionsudvalg med fokus på skriftlighed. Jævnlig tilpasning af progressionsplan og vejledninger til skriftlige opgaver. 2015-> Skriftligheds- og At-udvalg: Mere fokus på skrivevejledninger og omlagt skriftlighed.
 3. Udvikling af lektiecafé. Lektiecafé som et sted for fællesskab og faglig udvikling. 200 timer årligt til planlægningen og ressourcer til at skabe et særligt attraktivt lektiecafémiljø.
 4. Særlige forløb for elever med særlige udfordringer i forhold til skriftlighed. Indtil videre i spansk.

Evaluering: De skriftlige karakterer sammenholdes år for år, og der forventes løbende en forbedring af niveauet. Der måles på elever, der deltager jævnligt i lektiecaféer – kan man se en udvikling i deres skriftlige standpunkt? Der måles i forhold til fag og hold, der i udpræget grad benytter sig af omlagt skriftlighed i forhold til hold, der ikke gør. Effekten på særhold evalueres i et samarbejde mellem særholdsunderviser og den normale underviser.

Flere 1. prioritetsansøgere

Baggrund: Vi har på Herlev Gymnasium & HF ikke haft nok 1. prioritetsansøgere, og det har negative konsekvenser for frafald og for elevtilfredshed.

Indsatser:

 1. Samarbejder med lokale folkeskoler. Vi lægger mange kræfter i at lave velfungerende brobygningsforløb og skolebesøg, og vi tildeler området ekstra ressourcer. Vi laver herudover talentforløb for lokale folkeskoleelever.
 2. Markedsføring, hjemmeside, presse, Facebook m.m. Vi sørger for at tage gode billeder til alle arrangementer og vi får arrangementer i den lokale presse, vi planlægger en revision af hjemmeside.
 3. Skarpere profil. Vi har gang i et større strategiprojekt med fokus på bl.a. skolens profilering. Vi skal blive bedre til at skille os ud og vise, hvad der er særligt attraktivt ved Herlev Gymnasium & HF.

Mere lærersamarbejde og mere sammenhæng for eleverne

Baggrund: Der ønskes mere samarbejde mellem lærerne og mere sammenhæng for eleverne i forhold til undervisningen.

Indsatser:

 1. Studieområder med samarbejdende lærere. Vi har over en tre-års-periode kørt med tættere lærersamarbejde i to studieretningsklasser. Vi arbejder fremadrettet på at dele skolen ind i områder med underliggende studieretninger, der ligger tæt op ad hinanden. Lærerne inden for hvert område skal planlægge og udføre undervisningen med en langt større grad af samarbejde.
 2. Fokus på videndeling. Vi vil udforme et online system til videndeling, og vi vil pædagogisk i 2015-16 have fokus på, hvordan vi videndeler bedst muligt.
 3. Forsøg med to-lærerordninger m.m. Vi vil i perioden lave forsøg med to-lærer-ordninger og med andre former for udvidede lærersamarbejder.
 4. Mere studieretningstoning. Vi vil have fokus på at øge studieretningstoningen.

Evaluering: Vi vil monitorere elevernes opfattelse af sammenhæng i undervisningen i elevtilfredshedsundersøgelserne. Vi vil følge vores online videndelingssystem i forhold til hvor meget, der bliver delt, og hvem der deler. Vi vil gennem fokusgruppeinterviews og spørgeskemaundersøgelser + simpel optælling analysere, hvilken effekt studieområdefokuseringen har på mængden af faglige samarbejde.

It-pædagogisk udvikling
Baggrund: IT er kommet for at blive i skolesammenhæng, men udover at give mange pædagogiske muligheder, giver det også en lang række pædagogiske udfordringer.

Indsatser:

 1. 3 pædagogiske it-vejledere. Introduktion og kontakt til eleverne. Herudover køres der jævnligt med it-pædagogiske-workshops og små udviklingsgrupper. It-vejlederne fremstår som eksperter inden for forskellige områder, så der altid er én at spørge til råds på skolen i forhold til it-pædagogik.

Evaluering: Den IT-pædagogiske satsning vurderes gennem løbende at sammenholde elevtilfredshedsmålingen 2014. Brugen af it i undervisningen evalueres gennem spørgeskemaer i Lectio og gennem samtaler med fagkoordinatorerne.