Herlev Gymnasium & HF

Nærhed, faglighed, fællesskab

×
HG elev

Værdier

Skolen bygger på kerneværdierne: fællesskab, faglighed og nærvær.

1. Udvikling i fællesskab
HG er et lokalt forankret gymnasium, som tilbyder to boglige ungdomsuddannelser; studentereksamen (stx) og højere forberedelseseksamen (hf).

Vi lægger vægt på en faglighed, som giver eleverne almene og studiemæssige kompetencer, der gør dem i stand til at navigere i en moderne verden og giver dem mulighed for at tage en videregående uddannelse.

Vi er en skole, som bygger på åbenhed, engagement og fællesskab. Alle kan føle sig velkomne på HG, og skolen tilbyder rammer og muligheder for individuel og fælles udfoldelse.

Vi er udadrettede, idet vi ser de gymnasiale uddannelser i et større perspektiv: i forhold til lokalsamfundet, i forhold til erhvervslivet og forskningsmiljøer og i forhold til det internationale.

2. Faglig dybde, bredde og udvikling
Undervisningen bygger på et solidt fagligt fundament. Lærerne har som mål at demonstrere deres fags egnethed til at beskrive omverden og forklare dens sammenhænge. Gennem det tværfaglige samarbejde om fagenes forskellige metoder bestræber lærerne sig på at belyse givne problemstillinger mangesidigt, dvs. problemerne ses i de komplicerede sammenhænge, de fremtræder i. Musiske, billedmæssige, sproglige og andre kommunikationsmæssige muligheder afprøves og anvendes på varierede naturfaglige, samfundsfaglige eller humanistiske temaer.

Lærerne samarbejder i teams om de enkelte studieretninger, fag og klasser og udvikler individuelt og i fællesskab et engagerende og kreativt læringsmiljø. Gennem udvikling af skolens evalueringskultur søger vi at udvikle temaer og emner, undervisningsmetoder og -former i overensstemmelse med nutidens krav.

Centrale elementer i undervisningen på HG er:

Problemorientering og tværfaglighed – tradition og fremtid

HG´s forhistorie som forsøgsgymnasium med fokus på problemorientering og tværfaglighed er en levende bestanddel af skolens læringsmiljø. I studieretningerne på stx og i de forskellige hf-forløb er projektorientering og tværfaglighed en integreret del af den daglige undervisning. Det gælder såvel i fagene som i de obligatoriske fællesfaglige samarbejder. Herigennem udvikles kompetencer til systematiske studie- og arbejdsmetoder, problemformulering og problemløsning samt præsentation af disse.

Naturvidenskab i forandring

Naturvidenskaberne ses som redskaber til forståelse af omverdenen. De naturvidenskabelige fag og matematik samarbejder tæt indbyrdes samt indgår i udviklende samarbejder med samfundsvidenskabelige og humanistiske fag. På HG lægger vi vægt på naturvidenskaberne i såvel de naturfaglige studieretninger som i de humanistiske og samfundsfaglige studieretninger og på hf.

I de naturvidenskabelige fag arbejdes teoretisk og eksperimentelt med aktuelle problemstillinger, ligesom HG har en tradition for samarbejde med lokale virksomheder og institutioner inden for bl.a. sundhed, medicin og elektronik.

Samfundsvidenskab og globalisering

På HG ser vi skolen og fagene i lyset af det omgivende samfund: lokalt, nationalt og internationalt. Samfundsfaglige problemstillinger indgår derfor i mange tværfaglige og projektorienterede forløb. Vi samarbejder med institutioner og organisationer på forskellige planer og giver gennem studierejser og skolesamarbejder uddannelsen et internationalt præg.

Sprog, kultur og medier

Menneskets udvikling er uddannelsens egentlige mål. Derfor lægger vi vægt på de fag og problemstillinger, som udtrykker vores forståelse af os selv, hinanden og samfundet. Undersøgelse og analyse af institutioner og virksomheder giver mulighed for ”ud-af-huset” aktiviteter, så teori og praksis forenes.

De sproglige, kreative og kulturformidlende fag indgår med vægt i skolens faglige profil.

Krop og bevægelse

Kropslig udfoldelse er vigtig. Gennem idræt og sundhedsrelaterede emner i andre fag giver vi eleverne redskaber til et sundt liv. På HG lægger vi vægt på, at alle elever aktivt deltager i idræt. Gennem Team Danmark-ordningen tilbyder HG særligt idrætsinteresserede elever mulighed for at forene idrætsudfoldelse på et højt plan med en ungdomsuddannelse.

IT og pædagogisk udvikling

På HG lægger vi vægt på de nye muligheder, informationsteknologien giver. IT inddrages derfor som en integreret del af undervisningen. På HG vil vi søge at udvikle undervisningen i overensstemmelse med de nye læringsmuligheder, IT giver. Dette sker gennem en systematisk udbygning af skolens IT-faciliteter og udvikling af lærernes brug af disse. Vi har en målsætning om, at IT skal kunne bruges, når og hvor det er relevant.

3. Åbenhed, demokrati og ansvarlighed
Eleverne er omdrejningspunktet i skolens virksomhed. På HG lægger vi derfor vægt på, at:

  • alle elever skal føle sig velkomne samt have mulighed for udfoldelse individuelt og i fællesskab
  • eleverne forholder sig engageret til undervisningen og til skolens øvrige aktiviteter
  • eleverne forholder sig ansvarligt til skolearbejdet, herunder fremmøde, lektier og skriftlige opgaver
  • eleverne deltager i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af undervisningen på de enkelte hold
  • eleverne udviser gensidig respekt, samt at forskellige kulturelle baggrunde bliver et udgangspunkt for gensidig berigelse og forståelse
  • forholdet mellem lærerne og eleverne er præget af gensidig respekt
  • eleverne tager del i skolens udvikling f.eks. gennem deltagelse i elevråds- og udvalgsarbejde samt i temadage

4. Socialt og læringsmæssigt nærvær
Skolen er ikke kun undervisning. Skolen er også et rum for udfoldelse og nærvær. Derfor tilbyder skolen en vifte af tilbud inden for idræt og kultur, som eleverne kan engagere sig i. Desuden er vi en skole, hvor lærere og rektor kender elevernes navne, og døren altid står åben for, hvad end eleverne måtte have brug for at tale om.

Skolen er endvidere rum for elevernes sociale liv. Gennem veltilrettelagte caféer, fester og kulturelle arrangementer vil vi gerne give rum for elevernes møde med hinanden.

Endvidere tilbyder skolen lektiehjælp samt hjælp til elever med særlige behov.

Skolens fysiske miljø skal understøtte læringssituationen samt give muligheder for udfoldelse. Derfor er vi glade for at kunne tilbyde moderne og indbydende undervisningsområder, ligesom det tekniske udstyr skal være på højde med tidens krav. Undervisningsmaterialerne skal leve op til de værdier, der er formuleret om faglig dybde, bredde og udvikling.

5. Forandring for fremtiden
På HG omsættes vores værdier til kontinuerlig handling. Dette sker gennem formuleringen af indsatsområder, som fastholdes i skolens Kvalitets- og udviklingsplan. I udarbejdelsen af indsatsområderne inddrages lærerne, eleverne og bestyrelsen.

Kun sammen kan vi skabe den gode skole og realisere vores værdier: fællesskab, faglighed og nærvær.