Herlev Gymnasium & HF

Udvikling i fællesskab

×
HG elev

Fag/valgfag

Valgfag på STX
På STX udbyder vi følgende valgfag:

Valgfag på HF
Du skal i din ansøgningen til HF vælge ét praktisk-musisk fag. Du kan vælge mellem: Billedkunst, dramatik, idræt, mediefag og musik.

På HF udbyder vi herudover følgende valgfag:

Astronomi

Astronomi C
Astronomi handler om menneskets placering i tid og rum. Astronomien beskriver universet ud fra observationer og teorier, og i astronomi C gennemgås universets udvikling fra skabelsen (Big Bang) til universet i dag og i fremtiden.

Et af astronomiens store spørgsmål er, om der er liv andre steder end på Jorden. I disse år opdager astronomer mange planeter omkring andre stjerner end Solen, såkaldte exoplaneter. Denne søgen efter liv er et af emnerne i Astronomi C, og andre emner er f.eks. stjerners livsforløb, Solen og dens indflydelse på Jorden, stjernebilleder på himlen, sorte huller, galakser og solsystemet. Undervejs tages aktuelle emner f.eks. inden for rumfart op i undervisningen, og observation af himlen om aftenen vil også indgå.

Astronomi er et valgfag på C-niveau på både stx og hf. Som et naturvidenskabeligt fag inddrages elementer fra fysik og matematik, men der kræves ingen egentlige faglige forudsætninger. Undervisningen lægger vægt på forståelsen og på fascinationen af vores univers.

Billedkunst

Hvad sker der, hvis du forstørrer skalaen på velkendte hverdagsgenstande til megaskulpturer? Hvordan kan barokkunsten fra 1600-tallet stadig inspirere og være aktuel for os mennesker i det 21. århundrede? Hvilke tanker og teknikker ligger bag abstrakte billeder, der på overfladen ligner noget ”ethvert barn kunne have lavet”?

I billedkunst arbejder vi bredt med den visuelle kunst. Vi arbejder altid både teoretisk og praktisk med vores temaer – så aldrig en skulpturøvelse uden teori, og aldrig en tekst om selvportrætter uden afprøvning af dens begreber i praksis. Det praktiske arbejde spænder fra helt små øvelser til de store projekter, hvor du selv definerer rammen for dit arbejde.

Billedkunsttimerne er anderledes timer i en boglig uddannelse, hvor du bliver udfordret i at bruge andre sider af dig selv, og hvor fordybelse og kreativitet er i højsædet.

Biologi

Biologi B-niveau
Biologi på B-niveau er en direkte overbygning på biologi C, så er du glad for biologi C, er dette lige noget for dig. Fagligt går vi mere i dybden med menneskets fysiologi, genetikken og økologien end på c-niveau, for at opnå en dybere og bredere forståelse, samt samfundsmæssig relevans.

Vi arbejder også med nye samfundsmæssige relevante emner, såsom hormoner og nervesystemet, og med hvordan vi påvirkes af fx stress og rusmidler. Derudover arbejder vi med immunforsvaret, herunder kroppens reaktion på virus- og bakterieangreb, brugen af vacciner og ikke mindst den store sundhedsmæssige problemstilling omkring resistente bakterier.

Biologi B er på 74 moduler, og der arbejdes både med praktiske øvelser og almindelig klasseundervisning. Der vil være et pensum på 250-400 sider, og der gives både en mundtlig og skriftlig årskarakter. Faget afsluttes med en 30 minutters mundtlig eksamen, med 60 minutters forberedelse.

Biologi A-niveau
Har du tænkt dig at gå den naturvidenskabelige retning efter gymnasiet, eller er du bare glad for biologi, er biologi på A-niveau noget for dig. Biologi på A-niveau er nemlig nu blevet adgangsgivende til en lang række biologisk relaterede uddannelser, herunder medicin, biologi, dyrlæge og mange andre. Den store forskel mellem biologi på B-niveau og A-niveau er, at der på A-niveau er en skriftlig prøve, og at faget går fra at være et mere almendannende fag til at forberede dig på en biologisk relateret videregående uddannelse. Fagligt vil der hovedsageligt arbejdes på at løfte den faglige detaljegrad og bredde inden for de allerede kendte fagområder op mod universitetsniveau, samt træne den skriftlige dimension. Af nye faglige områder kan fx nævnes populationsbiologi, hvor der arbejdes med vækstmodeller og populationsgenetik.

Der vil være et pensum på 450-600 sider, og der gives både en mundtlig og skriftlig årskarakter. Faget afsluttes med en 30 minutters mundtlig prøve med 24 timers forberedelse, samt en 4 timers skriftlig prøve.

Dramatik

Vil du lære at fange et publikum? Vil du lære skuespillerens værktøjer og have det sjovt sammen med dine kammerater, imens du opdager nye sider af dig selv? Så er dramatik et fag for dig.

I dramatik arbejder du med at skabe, forstå og opleve sceniske udtryk. Du bliver introduceret til tragediens dramaer og komediens typefigurer og oplever teatrets magi på de store scener. Fra lege og improvisation, til karakterarbejde og samspil, samt lyssætning og enkel scenografi til dit eget teaterprojekt. Dramatik veksler mellem det kunstnerisk skabende arbejde, teori og teaterhistorie samt ture til fx Det kongelige teater. Undervisningen foregår i skolens auditorium, på gulvet og på scenen sammen med dine kammerater. På bagscenen er der skabe fyldt med teatersminke, rekvisitter og kostumer.

Dramatik C arbejder med det grundlæggende niveau, mens dramatik B stiller større krav til kompleksitet, skuespilteknik og teaterhistorisk forståelse.

Engelsk

Engelsk A-niveau
Engelsk som valgfag på A-niveau er en naturlig fortsættelse af engelsk på B-niveau. Undervisningen vil uddybe allerede kendte metoder som fx tekstanalyse og kulturstudier. Herudover vil der være øget fokus på kendskab til litterære strømninger, tekster fra før 1900 samt introduktion til nye emner heriblandt Shakespeare.

Engelsk på A-niveau fokuserer på en højere grad af grammatisk korrekthed, sproglig fluency og en bedre forståelse af sproget, hvor det forventes, at man som elev kan gengive og forklare grammatiske og sproglige regler ud fra eksempler. Sværhedsgraden af tekster både sprogligt men også analytisk vil naturligt stige for at afspejle det højnede niveau.

Til forskel fra B-niveauet inkluderer den skriftlige eksamen en grammatikdel med forklaringer og et længere sammenhængende essay, netop for at eleven kan vise et højere niveau af sproglig og analytisk forståelse.

Erhvervsøkonomi

Erhvervsøkonomi C-niveau
Overvejer du at blive iværksætter eller opnå et indblik i nogle af de virksomheder, du engang skal ud og arbejde i, eller har du planer om en økonomisk eller handelsmæssig uddannelse? – ja så kan erhvervsøkonomi være en god indgangsvinkel til dit videre liv. I erhvervsøkonomi står virksomheden i centrum. Vi arbejder med konkrete cases om forskellige virksomheder og undersøger, analyserer og diskuterer deres udvikling ud fra fagets forskellige synsvinkler og modeller: Virksomhedens opstart (iværksætteri), virksomhedens omverden, virksomhedens strategi, virksomhedernes økonomi, virksomhedens organisation og ledelse, herunder virksomhedskultur og medarbejdermotivation. Du opnår hermed en forståelse for, hvad der adskiller succesfulde fra mindre succesfulde virksomheder. Som forbruger (kunde) eller ansat er du selv en del af virksomhedens omverden og denne viden/erfaring kan sammen med den faglige viden bringes med ind i faget og i det virksomhedsprojekt, du udarbejder som en del af eksamen.

Filosofi

Filosofi C
Filosofi handler om at tænke sig godt om og finde svar på livets store spørgsmål – selv om vi nok ikke når dem alle sammen. Men her er et par eksempler:

Hvad er det retfærdige samfund? Hvem har ret til at bestemme? Hvor fri er man, når man bliver tvunget til at overholde en masse love? Hvor godt er demokrati? Hvem skal politiet beskytte? Hvem må de tæske?

Hvad er den rigtige moral? Hvad er et godt menneske? Hvad er en ond handling? Hvordan skal man opføre sig over for andre? Man må ikke slå ihjel, men hvorfor egentlig? Må man heller aldrig lyve?

Hvad er livet som menneske? Hvornår lever man ægte og autentisk? Hvornår lever man på en løgn? Hvad vil det sige at være et menneske og have følelser og fornuft og vilje?

I filosofi finder vi svar på de spørgsmål. Det gør vi ved at læse og diskutere rigtige filosoffers tanker om dem. Du lærer at tænke abstrakt og præcist. Og at argumentere grundigt.

Faget er på C-niveau. Der er en mundtlig eksamen. Den varer 24 minutter. Der er 48 minutter til forberedelse.

Fransk

Fransk A-niveau
Du skal have gennemført fransk fortsætter B. Føler du, at det havde du styr på og har du lyst til mere, så vil din start på fransk fortsætter A være en en glidende overgang.

Du skal udvide dit ordforråd, så du både i skrift og tale kan udtrykke dig mere præcist og varieret. Du komme til at læse længere, franske tekster, som både er litterære, men som også omhandler samfundsmæssige forhold. Du skal også læse tekster fra hele den frantalende del af verden.

Du kommer til at skrive mere fransk, end du har været vant til, så her øges kravene til den grammatiske præcision gradvist. Det vil også styrke din evne til at formulere din mundtligt.

Fysik

Fysik C-niveau (HF)
Fysik er et grundlæggende naturvidenskabeligt fag, der beskriver vores verden. Faget fysik på C-niveau lægger vægt på brede beskrivelser af en række fysiske fænomener, som kendes fra dagligdagen. For eksempel kan fysik under emnet lyd forklare, hvorfor vi kan høre forskel på folks stemmer. Andre emner er lys, energi og forskellige energiformer.

En anden vigtig del af undervisningen i fysik C er vores verdensbillede, der rækker fra beskrivelsen af atomer til beskrivelsen af menneskets placering i solsystemet og i universet. Her forklares f.eks., hvorfor årstiderne skifter, og hvad der ses på nattehimlen.

Der vil både blive arbejdet med eksperimenter og med teori. Undervisningen vil desuden inddrage problemstillinger, der kan være fagligt aktuelle, teknologiske eller samfundsrelevante.

Eksamen i fysik C er en mundtlig prøve på 24 minutter i på forhånd kendte spørgsmål.

Fysik B-niveau
Fysik som et valgfag på B-niveau bygger videre på undervisningen fra C-niveau. Hvor fysik på C-niveau er mere almendannende, er fysik på B-niveau mere studieforberedende. Undervisningen på B-niveau ligger derfor større vægt på den matematiske side af de fysiske modeller. Fysik på B-niveau giver således mere fortrolighed med naturvidenskabelige metoder og er et virkeligt godt grundlag for de fleste naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige uddannelser.

Undervisningen vil dels udvide emner fra C-niveau såsom energi og energiomsætning. Derudover kommer der nye emner som fx bevægelse og kræfter, atomfysik, radioaktivitet, tryk, bølger og elektriske kredsløb. Alle emner underbygges ved eksperimentelt arbejde.

Eksamen på fysik B er mundtlig og er delt i to dele. Første del er en eksperimentel gruppeeksamen på 1,5 time, og anden del er en individuel teoretisk del på 24 minutter, hvor spørgsmålene er kendte på forhånd.

Fysik A-niveau
Fysik på A-niveau giver en dybere forståelse og fortrolighed med fysikken og dens metoder end fysik på B-niveau. Fysik på A-niveau bygger videre på nogle af emnerne fra fysik B, som fx bevægelse, hvor der udvides til bevægelse i 2 dimensioner såsom kast og sammenstød, gravitationsloven og planeternes bevægelse samt gnidning og luftmodstand. Der arbejdes fortsat eksperimentelt.

Nye emner vil fx være elektriske og magnetiske felter, samt et emne indenfor den moderne fysik. For tiden er dette emne medicinsk fysik.

Der er både en skriftlig og en mundtlig eksamen. Den skriftlige eksamen varer fem timer, og her er alle hjælpemidler tilladt. Den mundtlige eksamen er delt i to dele. Første del er en eksperimentel gruppeeksamen på 2 timer, og anden del er en individuel teoretisk del på 24 minutter, hvor spørgsmålene er kendte på forhånd.

Idræt

Idræt C-niveau (HF)
Idræt er et af de praktisk-musiske fag, man kan vælge i 1. halvdel af 1. HF, afsluttet med eksamen i december måned.

Man har 3 moduler ugentligt med praktisk idræt, hvor det teoretiske stof på cirka 130 sider gennemgås samtidig med, at man laver de praktiske discipliner.

Der skal minimum vælges 6 discipliner, hvor 2 skal være boldspil, 2 skal være indenfor klassiske idrætter og 2 indenfor musik og bevægelse. Derudover skal der gennemføres et træningsprojekt, med en skriftlig rapport som afslutning. Hver disciplin trænes mellem 6-8 moduler.

Den afsluttende eksamen laves i grupper, hvor man efter lodtrækning skal fremvise 1 boldspil, 1 klassisk idræt og 1 disciplin indenfor musik og bevægelse. Der vil efter fremvisningen blive stillet spørgsmål til den gennemgåede teori.

Idræt B-niveau
Idræt på B-niveau er et 1-årigt fag, hvor man ugentligt har 2-3 moduler. Man vælger i klassen minimum 6 discipliner, som man gennemgår praktisk. De 6 discipliner, der vælges, udgør mindst 2 boldspil, 2 discipliner indenfor musik og bevægelse samt 2 discipliner indenfor nye og klassiske idrætsgrene. Til de praktiske forløb, som typisk har et omfang af 6-9 moduler, er der teoretiske temaer tilknyttet. Det kan eksempelvis være træningsfysiologi, anatomi og bevægelsesanalyse samt temaer som motivation og idrætshistorie. Teoripensum svarer til mellem 200 og 250 sider. Man skal i løbet af året lave et selvstændigt træningsprojekt, hvor man udarbejder et træningsprogram. Dette projekt afsluttes med en rapport.

Til eksamen opgiver man 6 discipliner, som er gennemgået i klassen. Igen er der krav til minimum 2 discipliner inden for de før nævnte kategorier. Ved lodtrækning i grupper trækkes en forløbspakke, som man skal fremvise i den praktiske del af prøven. Derudover vil der være en teoretisk prøve hvor der trækkes en opgave der er formuleret som en case med tilhørende underspørgsmål. Der er 48 minutters forberedelse og en eksamen på 24 minutter, og man får en samlet karakter.

Informatik

Informatik C-niveau
I faget informatik bliver du præsenteret for mange forskellige emner. Vi arbejder fx med billedmanipulation, hvor vi ser på filtre, som er indbygget i programmer som snapchat. Vi udarbejder vores egne filtre, som vi kan bruge på hinandens billeder. Før vi kan udarbejde vores eget filter, så bliver vi nødt til at lære lidt om programmering i html og javascript, som også er en del af faget. Man lærer nogle helt basale programmeringsteknikker, som vi bruger til fx at udarbejde et fotofilter. Vi arbejder også med kryptering af data, hvor man lære, hvordan man passer på sin data, så ondsindede personer ikke kan få adgang til dine data. I faget informatik kommer man langt omkring i den digitale verden, og man får et generelt kendskab til værktøjer, som er særlig relevant for arbejdsmarkedet.

Kemi

Kemi har både en stor samfundsmæssig betydning og er vigtig for forståelse af andre naturvidenskabelige områder. Kemisk viden og metoder benyttes derfor i mange forskellige uddannelser, forskningsområder og erhverv.

I kemi på B- og A-niveau arbejder man med en række områder, som giver forståelse for, hvordan atomer er byggesten i alt omkring os. Teoretisk forklares, hvordan stoffer er opbygget, hvilke egenskaber de har, samt hvilke reaktioner der kan ske. Brugen af matematik i form af mængdeberegning er større på B- og A-niveau i forhold til C-niveau.

Den eksperimentelle del er vægtet højt i kemi på B- og A-niveau. Man er derfor ofte i laboratoriet, hvor der arbejdes med forskellige laboratorieteknikker. Det kan være metoder til analyse af ukendte stoffer, koncentrationsbestemmelser, fremstilling af lægemidler, fyrværkeri, plastmaterialer osv.

Som afslutning på kemi på B-niveau kan man komme til en mundtlig eksamen, som omhandler et teoretisk emne med tilhørende forsøg. Som afslutning på kemi på A-niveau kan både komme til en mundtlig eksamen og en skriftlig eksamen på 5 timer med hjælpemidler.

Latin

Latin C-niveau
Latin er et sprog, der blev talt i det gamle Rom. I takt med at Romerriget voksede, blev latin og romersk kultur udbredt til store dele af Europa, Nordafrika og Mellemøsten. Latin var helt frem til år 1700 fælles europæisk tale- og skriftsprog. Ingen andre sprog har sat så stærke aftryk på de moderne europæiske sprog som latin, så selvom sproget ikke tales længere, så lever latin videre i alle gymnasiets sprogfag. På Latin C lærer du altså ikke at tale latin, men vi læser romersk litteratur f.eks. poesi, retorik, historieskrivning og fabler. Teksterne giver dig kulturel ballast og hjælper dig til at forstå, hvordan mange moderne traditioner og forestillinger stammer fra romernes skikke. På latin C får du sproglig- og grammatisk viden, som støtter op om de andre sprogfag, samtidig med at du, i fodsporene på Julius Cæsar eller gennem den 17-årige Plinius’ øjenvidneberetning om vulkanen Vesuvs fatale udbrud i år 79 e.Kr., mærker historiens vingesus.

Matematik

Matematik B-niveau (HF)
Matematik som valgfag på B-niveau er en naturlig fortsættelse af matematik på C-niveau. Undervisningen vil uddybe allerede kendte emner som fx funktioner. Derudover vil der også blive tale om helt nye emner i form af differentialregning, trigonometriske funktioner, binomialregning samt analytisk geometri.

Mens matematik på C-niveau har hovedvægt på simpel modellering og anvendelser af matematik, fokuserer matematik på B-niveau i højere grad på matematik teori med beviser.

Den skriftlige eksamen er todelt og varer i alt fire timer. Ved første delprøve må der kun benyttes en formelsamling. Ved anden delprøve er alle hjælpemidler tilladt.

Den mundtlige eksamen starter med en gruppedelprøve, hvorefter der er en individuel eksamen, som tager udgangspunkt i kendte spørgsmål.

Matematik A-niveau
Matematik som valgfag på A-niveau er en naturlig fortsættelse af matematik på B-niveau. Undervisningen vil uddybe allerede kendte emner som fx funktioner og sandsynlighedsregning og statistik. Derudover vil der også blive tale om helt nye emner i form af integralregning, differentialligninger, vektorfunktioner og parameterkurver samt funktioner af to variable.

Mens matematik på B-niveau har hovedvægt på modellering og anvendelser af matematik, fokuserer matematik på A-niveau i højere grad på matematik teori. Undervisningen lægger vægt på deduktive metoder og bevisførelse og giver en dybere indsigt i matematikkens indre struktur og beskrivelseskraft.

Den skriftlige eksamen er todelt og varer i alt fem timer. Ved første delprøve (to timer) må der kun benyttes en formelsamling. Ved anden delprøve er alle hjælpemidler tilladt.

Den mundtlige eksamen tager udgangspunkt i kendte spørgsmål med ukendte bilag. Den varer ca. 30 minutter med 30 minutters forberedelsestid.

Mediefag

Mediefag C
Brænder du for at se og lave film? Så er mediefag faget for dig, hvor vi skal analysere films virkemidler og ud at bruge et kamera til at lave optagelser, som siden skal redigeres på computer. Mediebilledet forandrer sig markant i disse år. TV-stationer som Danmarks Radio og TV2 er i krise pga. nyere medieudbydere som Netflix og Youtube. Seerne svigter de traditionelle medier og går andre steder hen. Youtube nedbryder grænserne for, hvad film kan være. Kritiske medier, som tør at kritisere magthaverne, er imidlertid fortsat meget vigtige i ethvert samfund. Det er en del af mediefag at gøre eleverne til kritiske brugere af film og andre medier.

Mediefag B
Se beskrivelse af Mediefag C. I Mediefag B har du flere undervisningsmoduler hver uge, end du har i Mediefag C. Vi går endnu mere i dybden med teoretiske forløb om en bestemt filmgenre, en bestemt instruktør etc. Samtidig går vi mere i dybden med det praktiske, hvor der er mere tid til fordybelse og grundighed. Kravene til elevfilm er derfor større i Mediefag B.

Naturgeografi

Naturgeografi B-niveau
Naturgeografi er et naturvidenskabeligt fag, der beskriver og forklarer globale mønstre og forskelligheder. Det er er læren om grundlæggende processer og naturforhold på Jorden, deres betydning for menneskers livsvilkår. Vi ser på hvordan mennesker tilpasser sig, udnytter, regulerer og forvalter naturen, herunder principper for bæredygtig udvikling.

På B niveau arbejdes der med problemstillinger inden for de tre følgende kerneområder:
Jordens geologiske processer.
Klima og vejrs betydning for menneskets livsvilkår.
Innovation, bæredygtighed og ressourceforvaltning i lokalt og globalt perspektiv.

På B niveau vil du opleve, at faget kommer mere i dybden og at der er flere kulturgeografiske (samfundsvidenskabelige) vinker på problemstillingerne. Samtidig er der mere tid til feltarbejde væk fra skolen.

Musik

Musikfaget er opbygget af en vekselvirkning mellem teoretisk musikforståelse, samt praktisk musik bestående af sang og samspil, samt koncertaktiviteter.

I musikfagene dykker man ned i musikken og ser på musikalske sammenhænge og komponenter så som melodi, rytme, instrumenter, form etc. Man arbejder både med nutidig musik og med ældre musik, med en spredning af stilarter fra fx. moderne rock, filmmusik, til ældre stilarter som klassisk musik og folkemusik.

En vigtig del af musikfaget er det praktiske element. Stemmen er vores vigtigste instrument og centralt i undervisningen. Samspil er også en vigtig del af det praktiske element, hvorfor man også kommer til at beskæftige med diverse instrumenter, så som klaver, bas og tromme.

Som suplement til faget er det oplagt at kombinere undervisningen med koncert- og foredragsoplevelser på og uden for skolen.

På Musik C arbejdes der med det grundlæggende niveau inden for sang, samspil og teoretisk musikalsk forståelse. Musik B bygger videre på Musik C, ud fra samme grundelementer. Musik A har yderligere et skriftligt element indbygget i faget.

Psykologi

Psykologi C-niveau
Psykologi handler om hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig. Du får derfor viden om menneskets psykologi gennem forskellige vinkler som bygger på viden og metoder fra både de naturvidenskabelige (fx neuropsykologi), samfundsvidenskabelige (fx socialpsykologi) og humanistiske områder (fx udviklingspsykologi). Psykologi som valgfag tager udgangspunkt i det normalt fungerende menneske og der arbejdes både med psykologiske teorier, begreber og undersøgelser.

Undervisningen i psykologi på c-niveau foregår som tematiske forløb, hvor du ud over en del teori kommer til at anvende psykologisk viden i forhold til aktuelle psykologiske problemstillinger. Eksempler på forløb kunne være: Køn og kønsforskelle, Ondskab, Omsorgssvigt, Læring og hukommelse, Stress.

Du får ikke løst dine personlige psykologiske problemer ved at have psykologi som valgfag, men du bliver lidt klogere på det at være menneske.

Eksamen er mundtlig hvor der er 24 minutters eksaminationstid og 48 minutters forberedelsestid.

Psykologi B
Psykologi B som valgfag bygger videre på undervisningen på c-niveau. Undervisningen er fortsat tematisk orienteret men der vil være et større fokus på psykologisk metode. Fx skal man lave et projekt om en selvstændig udført feltundersøgelse.

I undervisningen på B niveau kommer du dybere ned i de forskellige psykologiske teorier og undersøgelser og hvordan de kan anvendes til at forstå menneskers tanker, følelser og handlinger. Der er desuden god mulighed for aktiviteter uden for skolen, fx foredrag, filmforevisning, besøg hos praktiserende psykologer etc.

Eksempler på forløb: Mønsterbrud, Angst, Kommunikation og sociale medier, Kultur og identitet.

Eksamen er mundtlig hvor der er 30 minutters eksaminationstid og 24 timers forberedelsestid.

Religion

Religion B-niveau
Religion på B-niveau beskæftiger sig med livets store spørgsmål, der altid har optaget mennesket. Hvad er meningen med livet? Hvad sker der, når vi dør? Hvordan lever jeg mit liv på den bedst mulige måde? Vi ser på, hvilke svar verdensreligioner som kristendom, islam og buddhisme eller hinduisme giver, og vi arbejder med etiske og religionskritiske problemstillinger.

I religionsfager ser vi nærmere på, hvilken rolle religion spiller for individet, for grupper og på samfundsplan, og vi arbejder både historisk og ser på religion i en moderne globale sammenhæng. I religion på B-niveau arbejder vi mere teoretisk, end på C-niveauet, ligesom vi tager på ekskursioner, laver feltarbejde og arbejder med projekter.

I religionsfaget arbejder vi med at fortolke og vurdere forskellige livsopfattelser. Derfor bidrager religionsfaget også til større forståelse for andre kulturer.

Tysk

Tysk A-niveau
Vil du gerne blive endnu bedre til at tale og forstå tysk og dermed i højere grad blive i stand til at kommunikere med Danmarks største handelspartner? Overvejer du måske efter gymnasiet at læse videre på universitet, hvor der i flere fag læses tysksprogede tekster? Så vil du have stor glæde af at vælge tysk på A-niveau.

I tysk på A-niveau er der stor fokus på at styrke de kommunikative færdigheder, så du vil kunne udtrykke dig på et sammenhængende, nuanceret og sikkert tysk. Det arbejder vi henimod gennem mange forskellige mundtlige og skriftlige øvelser, gennem arbejde med grammatik og med tysksprogede tekster (sange, noveller, avisartikler, film mm.). Teksterne belyser emner som fx. kulturforskelle og ungdom. Emner, som også du har mulighed for at være med til at vælge.

Udover kommunikative færdigheder vil du få viden om de tysksprogede landes kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold med hovedvægten på Tyskland efter 1945.

Sidst men ikke mindst har du med tysk A mulighed for at komme på en lærerig sprogrejse til Berlin med dit hold og din lærer.

Adgang til videreuddannelse
Uddannelsesguidens adgangskort kan du undersøge, hvilke fag og niveauer de forskellige videregående uddannelser kræver, og hvad de forskellige valgfag giver adgang til.

Læreplaner
Læreplaner for de enkelte fag kan for elever, der er startet før 2017, findes i bilagssiderne til bekendtgørelserne for STX og HF:
STX-bekendtgørelsen
HF-bekendtgørelsen

Er du startet i 2017 eller senere, så kan du finde læreplanerne her:
STX: Læreplaner STX
HF: Læreplaner HF